Premies vochtbestrijding 2019

Soms kunt u in Vlaanderen gebruik maken van deze subsidies:
1) Vlaamse verbeteringspremie
2) Vlaamse renovatiepremie
3) Premie van gemeente

In Vlaanderen kunt u in 2019 een specifieke 'vochtbestrijding premie' krijgen als u van plan bent om ‘optrekkend vocht’ in uw woning aan te pakken. Daarnaast zijn er ook andere renovatiewerkzaamheden die onder deze Vlaamse renovatiepremie/verbeteringspremie vallen.

1. Vlaamse verbeteringspremie

Bij de aanvraag van de Vlaamse verbeteringspremie gelden voorwaarden voor het a) inkomen, b) de woning en c) de facturen. Deze zijn hieronder beschreven:

1a) Het inkomen: Voor aanvragen in 2019 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 30.640 euro (+ 1.600 euro extra per persoon ten laste).

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 61.270 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).

Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2019 is dus het belastbaar inkomen van 2016 van tel.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (postdatum als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

1b) De woning: moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).

Voor de ouderdom van de woning telt de datum van de eerste bewoning zoals die in het gemeentelijke bevolkingsregister staat.

1c) De facturen: De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van facturen van de uitgevoerde werken. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar.

Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet u facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (inclusief btw).

Voorbeeld: voor dakwerken bedraagt de premie 1.250 euro. Hiervoor moet u dus facturen voor minstens 2.500 euro voorleggen. Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Hoeveel aanvragen mag u doen?
Binnen een periode van tien jaar kunt u voor een woning maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse verbeteringspremie?
Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel:

 1. dakwerken: 1.250 euro
 2. buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 3. sanitaire installatie: 750 euro
 4. elektrische installatie: 750 euro
 5. gevelwerken: 1.500 euro
 6. behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 7. werken om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen​
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro
 8. verbouwingswerken om over bewoning te verhelpen: 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 euro, en minimaal 600 euro.

Welke werken komen in aanmerking voor de Vlaamse verbeteringspremie?
De Vlaamse verbeteringspremie is er voor werken aan het hoofdgebouw of aan een aanbouw met woonfunctie. De subsidieerbare werken bestaan uit 8 categorieën:

1. Dakwerken: het herstellen of vernieuwen van een of meer onderdelen van het dak, in het bijzonder de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de dak(vlak)ramen. Dakisolatie komt enkel in aanmerking bij vernieuwing van de draagstructuur van het dak. Bekijk tevens deze website over isolatie premies.

2. Buitenschrijnwerk: het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken, mits gebruik van dubbele beglazing. Het aanbrengen van rolluiken wordt alleen gesubsidieerd als ook de ramen vervangen worden. Alle kosten voor het afgewerkte geheel, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, tellen mee. Het electrificeren van bestaande rolluiken valt onder de Vlaamse aanpassingspremie. Het vervangen of plaatsen van veranda's komt niet in aanmerking. Op deze website vindt u meer over rolluiken.

3. Gevelwerken: het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen, het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering, het aanbrengen van een gevelisolatie en het vernieuwing van het voegwerk al dan niet in combinatie met gevelreiniging.

4. Behandeling van optrekkend muurvocht: het bestrijden van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door middel van onderkapping, de plaatsing van een waterkerende laag of de injectie of diffusie van waterdichtende middelen. De herstelling van muurvoeten als gevolg van die werken komt ook in aanmerking.

5. Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie: en meer in het bijzonder:

 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels. Een tweede badkamer is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning. Een tweede toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • samen met de bovenstaande werkzaamheden aan badkamer of toilet, komen ook kosten in aanmerking voor leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer en de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet. Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water kunnen hier eveneens in aanmerking genomen worden, net zoals de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in de badkamer en het toilet.

6. Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie: de conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet u aantonen met een attest van een erkend keuringsorgaan.

7. Werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen:

 • het plaatsen van een warmwatertoestel op gas voor de productie van sanitair warm water. Enkel een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, komt in aanmerking;
 • het plaatsen van maximaal drie individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (gas) of het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie). Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • de installatie of omschakeling naar centrale verwarming. Hieronder wordt verstaan: de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met een verdeling naar verwarmingslichamen in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen. Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal. Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voorzien in schouwen die beantwoorden aan de normen en die de verbrandingsgassen van individuele kachels en centrale-verwarmingsketels veilig afvoeren. Verder komen hier alle kosten in aanmerking voor de werkzaamheden vanaf de basis tot en met de dakdoorbrekingen en de buitendakse schouwkoppen. Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde.

8. Verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan:

...werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van woningen. Na de verbouwingswerkzaamheden moet de woning voldoende groot zijn voor de gezinssituatie. Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet een kopie van de stedenbouwkundige vergunning bij de aanvraag gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, volstaat een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden. Verbouwingswerkzaamheden aan sanitaire lokalen vallen onder punt 5.

Meer informatie?
Meer informatie over de Vlaamse verbeteringspremie leest u op www.wonenvlaanderen.be. Heel wat lokale besturen bieden een aanvullende verbeteringspremie aan als u er een krijgt van het Vlaamse gewest. Kijk hiervoor op www.premiezoeker.be.

2. Vlaamse renovatiepremie

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

 • Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die u bezit mag u niet meer verdienen dan:
 • 42.890 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon ten laste)
 • 61.270 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon ten laste)
 • 61.270 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen hierboven gelden voor aanvragen van het jaar 2019. Als u premie aanvraagt voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke werken komen in aanmerking?
De werken zijn verdeeld in vier categorieën:

 • Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
 • Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
 • Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 juli 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.
 • Categorie 4: de technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Wanneer aanvragen?
De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. U kunt maximaal twee aanvragen indienen. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar. Voor elk categorie kunt u maar éénmaal een premie aanvragen. Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen. Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u namelijk geen tweede aanvraag meer doen.

Wanneer de tweede aanvraag indienen?
De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief btw). De 30% berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor:

 • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 30.640 euro (te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste)
 • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor

Voor alle anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Welke facturen komen in aanmerking?
De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar en mogen niet dateren van voor de aankoop van uw woning. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd, komen in aanmerking.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?
Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen. Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie voor werken uit dezelfde categorie. Na die tien jaar kunt u opnieuw de renovatiepremie aanvragen.

Meer informatie?
U vindt het aanvraagformulier op de websites www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be of bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar het gratis nummer 1700.

3. Premies van lokale besturen

Naast de Vlaamse verbeterings- en renovatiepremie kunt u mogelijk ook een afzonderlijke premie van de gemeente waar u woonachtig bent ontvangen. Of dat in uw gemeente geldt kunt u raadplegen op www.premiezoeker.be.

Zoals eerder beschreven kan het vochtprobleem bij u thuis diverse oorzaken hebben. Laat u daarom adviseren door vochtbestrijders, maar win ook advies in bij isolatiebedrijven. Vraag gratis vochtbestrijding offertes op, of als u van plan bent uw woning te isoleren vraag dan vrijblijvende isolatie offertes aan.

Wat kost vochtbestrijding?

Kom vandaag nog in contact met vochtbestrijders in uw regio en vergelijk het aanbod. Door offertes op te vragen en te kiezen voor de beste deal kunt u besparen op uw opdracht.

Bespaar tot wel 30%!

Vergelijk offertes van vochtbestrijders